V-Alert на кратко

Проекта V-ALERT има за цел да допринесе за създаването на култура на информационна сигурност сред различни целеви групи (ученици и учители, студенти в областта на ИКТ, преподаватели и служители на предприятия) чрез осигуряване на осведоменост и обучение чрез иновативен инструмент за електронно обучение. Ще бъде разработена онлайн 3D виртуална учебна среда (VWLE), която ще симулира реални сценарии за заплахи на сигурността на онлайн информацията, което ще позволява на потребителите да придобият опит за различните рискове и заплахи по един реалистичен, но безопасен начин. Виртуалната 3D учебна среда на V-ALERT ще предоставя също така в реално време индивидуална помощ на потребителите чрез прилагане на препоръки чрез алгоритми, базирани на данните в профила на потребителите и тяхното цялостно представяне по време на учебната дейност във виртуалната среда. Основният педагогически подход на V-ALERT е “учене чрез правене” (“learning by doing”), което има за цел да повиши вътрешната мотивация на обучаващите се и да доведе до по-задълбочени възприятия и умения.

V-ALERT Детайли на проекта:

  • Финансиран по Програма Учене през целия живот / Key Activity 3 – ICT / Multilateral Project (Европейска Комисия, EACEA)
  • Старт/приключване: 01/11/2013 – 31/10/2015
  • Продължителност: 24 месеца
  • Координатор: Гръцки отворен университет, Гърция