Проучване по проект V-Alert

В рамките на проекта бе направено изследване, в което взеха участие повече от шестстотин лица. Участниците попълниха онлайн въпросник с цел събиране на подробна информация относно изискванията, на които трябва да отговаря 3D виртуалната среда, която следва да бъде разработена по проекта. Бяха организирани и интервюта и фокус-групи с цел набиране на по-детайлна информация.

Целта е да се анализират нуждите на крайните потребители за разработване на подходяща 3D виртуалната среда. На базата на техните изисквания ще бъдат разработени технически спесификации за изграждане на виртуалната средата. Въпросникът, интервюта и фокус-групи са част от методологията, приложена за събиране на информация за изискванията и нуждите на крайните потребители.

Въпросникът, интервюта и фокус групи включват въпроси, които имат за цел събиране на информация за потребителя като възраст, професия и т.н., и категоризацията му в една от четирите целеви групи по проекта: а) деца, б) преподаватели, в) студентите в областта на ИКТ и преподаватели и г) служители в организации, МСП и административен персонал. Друга цел на проучването е да събере полезна информация за това кои аспекти на информационната сигурност са по-важни за потребителите в зависимост от това към коя група принадлежат. По този начин бяха проучени нуждите, предпочитанията, навиците и нивото на информираността на всяка целева група по отношение на сигурност на боравене с он-лайн информация. Крайната цел бе дефиниране на техническите спецификации, на които да отговаря виртуалната среда.