Център за насърчаване на науката

cpn_logoЦентър за насърчаване на науката (CPS) от Сърбия е държавна институция, създадена със Закона за научните изследвания, със задачата да популяризира науката и технологиите. Центърът си сътрудничи с изследователски и образователни институции (университети, научноизследователски центрове и училища) в Сърбия и в международен план, работи в тясно сътрудничество с министерствата, както и с медиите и частния сектор. В същото време, CPS си сътрудничи с широката общественост и има отлична мрежа за сътрудничество с училища в цялата страна, работи по много проекти за насърчаване на науката и повишаване информираността в областта на науката и иновациите. Разполага и с широка мрежа от партньори за популяризиране на науката. CPS е водещ партнъор по Работен пакет 4: Тестване и пилотно внедряване на V-ALERT учебната среда и отговаря за организацията и изпълнението на практическите сесии за използване на виртуалната учебна среда с крайни потребители от основните и средните училища. В контекста на дейностите за разпространение на резултатите от проекта CPS е отговорен за разработването и поддръжката на уеб-сайта на проекта.

Website