Предмет и цели

В контекста на проект V-ALERT, ИКТ не се използва като средство за мотивация или за подобряване на образователните постижения, а по-скоро като средство за решаване на важни въпроси на информационната сигурност, които са обвързани с естеството и действителното използване на информационните и комуникационни технологии.

Основната цел на проекта е да накара всички целеви групи на крайните потребители да развият нов манталитет и култура, свързани с безопасното използване на компютрите. По-конкретно, проект V-ALERT има за цел да:

 • обогати осведомеността на учениците по информационна сигурност чрез сътрудничество, критично мислене и “учене чрез правене”.
 • даде възможност на учителите да приемат нови подходи в областта на ИКТ преподаването и да им предложи възможност да се запознаят с рисковете на информационната сигурност.
 • подпомага служителите в компаниите да оценяват своята роля в осигуряването сигурността на информационните активи на предприятието, като им позволява “безопасно” да се запознават с рисковете за сигурността и видовете мерки за противодействие.
 • разширява и консолидира съществуващите познания за информационната сигурност на студенти в областта на ИКТ както и на преподаватели от различни сфери.

С цел да се отговори на нуждите на крайните потребители и подпомагане на ученето през целия живот, основните цели на проекта V-ALERT включватследното:

 • да се създаде онлайн, многопотребителска и многоезична 3D виртуална учебна среда, която ще симулира реални заплахи за информационната сигурност, запознавайки потребителите с потенциалните рискове, но “безопасно”.
 • да се развиват множество симулации на заплахи за информационната сигурност, основани на принципите на учене чрез опит и с цел повишаване на ангажираността и вътрешната мотивация.
 • да се внедрят алгоритми за контекстово адаптиране, като същевременно се осигурява персонализирано съдействиена обучаващите се по време на ползването на 3D виртуалната среда.
 • определяне на специфични актуалнинаучно-изследователски въпроси като основна цел за окончателното валидиране на проекта.
 • създаване на добра основа за устойчиво развитие на 3D виртуалната среда и за нейното разширяване чрез възмобности за допълване на сценарии на заплахи както и включването и на други езици.

Основните резултати на проект V-ALERT включват:

 • идеен проект на сценарии за заплахиза информационната сигурност съобразно всяка целева група;
 • адаптивна онлайн 3D виртуална среда, проектиранада визуализира тези сценарии чрез виртуални учебни дейности и симулации;
 • образователни материали по информационна сигурност и допълваща документация за крайните потребители;
 • доклади за оценка на3Dвиртуалната среда и за пилотното приложение на виртуалната среда във всяка страна-партньор;