Принос на европейско ниво

V-ALERT консорциумът, състоящ се от шест европейски организации от различни държави, обхваща разнообразна гама от сътрудници, които имат за цел да трансферират знания и опит между отделните държави. Проект V-ALERT допринася за европейската интеграция, като същевременно работи за развитието едновременно на два европейски приоритета: 2008: Междукултурен диалог; и 2009: Креативност и иновации.

Проектът V-ALERT има за цел да създаде практична и иновативна електронна среда за обучение с ясен принос за европейската образователна и обучителна общност. Успешното завършване напроект V-ALERT ще допринесе за популяризирането на нова визия за ИКТ обучение, изразяваща се в дългосрочни образователни цели и стратегии за учене през целия живот. Проектът V-ALERT се основава на иновативна идея, която ще разработи иновативни практики и услуги, които да постигнат задълбочаване на познанията относно ефективното използване на ИКТ за оптимизиране на процесите на обучение. Освен това, поради широкия спектър на крайните потребители, внедряването на V-ALERT виртуалната среда за обучение ще изгради по-добри комплексни умения като компютърна грамотност, свързвайки академичните среди с реалния сектор.

Проектът V-ALERT има ясен многостранен ефект: заинтересовани страни са представители от различни сектори, което допринася за персонализирането и обобщаването на резултатите. Използването на концепцията за отворен код за всички резултати и структури прави резултатите от проекта подходящи за експлоатация във всички страни от ЕС и в световен мащаб.