Έρευνα στο πλαίσιο του V-ALERT

Η έρευνα για τη συλλογή των απαιτήσεων των τελικών χρηστών του έργου V-ALERT διεξήχθη με επιτυχία μέσα από online ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από εξακόσιοι τελικοί χρήστες.

Στόχος της έρευνας ήταν η μετέπειτα ανάλυση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών αλλά και των απαιτήσεων του μαθησιακού περιβάλλοντος σε εικονικό κόσμο προκειμένου να αναπτυχθούν οι προδιαγραφές των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν μέσα στον τρισδιάστατο εικονικό κόσμο του έργου, και ως προς το είδος τους και ως προς την παιδαγωγική τους προοπτική. Το ερωτηματολόγιο, οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης ήταν μέρος της διαδικασίας συλλογής απαιτήσεων από τους τελικούς χρήστες.

Το ερωτηματολόγιο, οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης περιελάμβαναν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην αποκόμιση πληροφοριών σχετικά με το χρήστη, όπως ηλικία, επάγγελμα, κτλ και την κατηγοριοποίησή του σε μία από τις 4 ομάδες των τελικών χρηστών: α) παιδιά, β) δάσκαλοι, γ) φοιτητές Πληροφορικής και καθηγητές πανεπιστημίου, και δ) εργαζόμενοι σε οργανισμούς, εταιρείες και διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον στόχος ήταν η συλλογή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το ποιες όψεις της ασφάλειας των πληροφοριών είναι πιο σημαντικές για τους χρήστες ανάλογα με την ομάδα-στόχο στην οποία ανήκε ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο η κοινοπραξία ανακάλυψε τις ανάγκες, τις προτιμήσεις, τις συνήθειες και το επίπεδο ενημέρωσης της κάθε ομάδας-στόχου σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο, μαζί με τις συνεντεύξεις και τις ομάδες εστίασης, συντέλεσαν στον προσδιορισμό των προδιαγραφών του μαθησιακού περιβάλλοντος σε εικονικό κόσμο.