ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως συντονιστής του έργου, επιμελήθηκε τη διαμόρφωση μιας κοινοπραξίας εταίρων που θα έφερνε σε επαφή ειδικούς στην ενημέρωση για την ασφάλεια των πληροφοριών, εξειδικευμένους προγραμματιστές και τελικούς χρήστες από όλες τις περιοχές της σχετικής εκπαίδευσης (παιδιά, δασκάλους, φοιτητές Πληροφορικής και επαγγελματίες). Η κοινοπραξία του V-ALERT έχει οριστεί σύμφωνα με τους στόχους του έργου και με την εμπειρία που απαιτείται να έχουν οι εταίροι για να φέρουν εις πέρας με επιτυχία τις προσχεδιασμένες δραστηριότητες. Οι εταίροι προέρχονται από τρία πανεπιστήμια (το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου στην Κύπρο και το Πανεπιστήμιο του Σπλιτ στην Κροατία), μία ΜΜΕ (την Besecure από την Κύπρο), ένα κρατικό ινστιτούτο (το Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης από τη Σερβία) και μία ΜΚΟ (το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας).

Όλοι οι εταίροι κατέχουν αξιοσημείωτη εμπειρία στις ανατεθειμένες εργασίες και έχουν αποκτήσει εκτεταμένη τεχνογνωσία μέσω της εμπλοκής τους σε σημαντικά Ευρωπαϊκά έργα και διεθνικές συνεργασίες οι οποίες έχουν εδραιωθεί κυρίως μέσω δράσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και μέσα από δημόσια και εθνικά έργα. Επιπρόσθετα, όλοι οι εταίροι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το έργο και τα επερχόμενα αποτελέσματα. Αυτό αντανακλάται από την ξεκάθαρη ανάθεση των εργασιών ανάμεσα στους εταίρους. Η σύμπραξη σχεδιάστηκε με τρόπο να είναι ενεργά εμπλεκόμενη σχεδόν σε κάθε φάση του έργου, από τις συναντήσεις και τη διαχείριση έως τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο σκοπός είναι το τελικό περιβάλλον να είναι ανοικτό και εύκολα επεκτάσιμο προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον σενάρια και γλώσσες και να παραμείνει βιώσιμο και μετά τη λήξη της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.