Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας (BCCI) της Βουλγαρίας

bcci-logo

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας (BCCI) της Βουλγαρίας ιδρύθηκε το 1895 και αποτελεί την κύρια ένωση εργοδοτών – αποτελούμενη από περισσότερα των 52 000 μελών. Είναι μια ανεξάρτητη, Μη Κερδοσκοπική κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), που υποστηρίζει, προωθεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της και συμβάλλει στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου καλύπτουν ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια της Βουλγαρίας, μέσω του δικτύου των 28 περιφερειακών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων που έχουν συσταθεί σε εθνικό επίπεδο.

Το επιμελητήριο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας (PQMP) του έργου, την εκπόνηση προτύπων για όλα τα έγγραφα που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου, τη διαχείριση της εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και την οργάνωση της εξωτερικής αξιολόγησης του έργου.