Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

helenic-open-university

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό Ελληνικό Κρατικό Πανεπιστήμιο που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Αποτελείται από 4 σχολές: Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σήμερα διαθέτει 6 B.Sc. και 26 M.Sc. προγράμματα στα οποία φοιτούν συνολικά 30.000 φοιτητές. Ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αποστολή του ΕΑΠ είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια με εκείνη των άλλων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας. Ωστόσο, η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι προσφέρει ευκαιρίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, καθιστώντας δυνατή τη συνεχή εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση για όλους. Η προώθηση της επιστημονικής γνώσης γίνεται εφικτή μέσω της μεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως μάθηση (Distance Learning) η οποία διευκολύνεται από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και από την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

Η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (quality.eap.gr) έχει πολυετή εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με Μετρικές και Μετρήσεις Ποιότητας Λογισμικού, και πιο συγκεκριμένα στην Αξιολόγηση Ποιότητας Συστημάτων Εκπαιδευτικού Λογισμικού με χρήση PLEs και Learning Analytics. Επιπρόσθετα, η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Web 2.0 συστημάτων e-Learning, Massive Online Open Courses (MOOCs) και Εργαλείων Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), καθώς επίσης και τρισδιάστατων on-line εκπαιδευτικών Εικονικών Κόσμων οι οποίοι εφαρμόζουν τις αρχές της βιωματικής και εμπειρικής μάθησης σε θεματικά πεδία όπου η εκπαίδευση με συμβατικές μεθόδους είναι ανέφικτη, ανασφαλής ή αναποτελεσματική. Η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού αποτελείται από 15 ενεργά μέλη και πλήθος συνεργατών, μεταξύ αυτών προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες από τα ερευνητικά πεδία της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, Ηλεκτρονικής Μάθησης, Επαυξημένης Πραγματικότητας και Τρισδιάστατων Εικονικών Κόσμων.

Το ΕΑΠ είναι ο συντονιστής οργανισμός του έργου V-ALERT και έχει την ευθύνη κυρίως για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • τη διαχείριση έργου
  • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τρισδιάστατου μαθησιακού εικονικού περιβάλλοντος (πρώτη και τελική έκδοση)
  • τη δοκιμή και την αξιολόγηση της πρώτης έκδοσης του τρισδιάστατου μαθησιακού εικονικού περιβάλλοντος
  • την διεξαγωγή μέρους των πιλοτικών συνεδριών εφαρμογής κατά τη φάση υλοποίησης του έργου

Website