Πανεπιστήμιο της Κύπρου

ucy logoΤο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (ΠΚ), εκπροσωπείται στο έργο V-Alert από το εργαστήριο Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT). Το εργαστήριο SEIT έχει σημαντική εμπειρία σε πρακτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε τομείς όπως η ηλεκτρονική και «κινητή» μάθηση και σε άλλους τομείς που συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, που επιτρέπει να συμβάλει στην  ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του μαθησιακού περιβάλλοντος του έργου. Επιπλέον, το εργαστήριο SEIT διενεργεί σημαντική έρευνα στους τομείς του Context-Aware Computing, Context-Aware Recommender Systems και Creativity Support Tools και θα χρησιμοποιήσει την εξιδικευμένη γνώση και εμπειρία που έχει αποκτήσει ώστε να συμμετάσχει επίσης στη φάση της ανάπτυξης του περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την προσαρμογή  μηχανισμών για την εξατομίκευση του περιβάλλοντος του χρήστη, καθώς και την παροχή context-aware recommendations.

The University of Cyprus website

SEIT Lab