Σκοπός και στόχοι

Στο πλαίσιο του έργου V-ALERT, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν χρησιμοποιούνται ως μέσον παρακίνησης ή υποστήριξης των μαθητών στο να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους επιτεύγματα, αλλά αντίθετα ως μέσον για την εισήγηση σημαντικών ζητημάτων της Ασφάλειας Πληροφοριών τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φύση και την καθεαυτή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Κύριος σκοπός του έργου είναι να παρακινήσει όλες τις ομάδες-στόχους των τελικών χρηστών να αναπτύξουν μια νέα νοοτροπία και κουλτούρα σχετικά με την ασφάλεια στη χρήση των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο V-ALERT σκοπεύει:

 • να αυξήσει τον βαθμό ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών μέσω της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της «μάθησης μέσα από δράση».
 • να δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν καινοτόμες χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και να τους προσφέρει επίσης την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι τα ρίσκα που αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών.
 • να βοηθήσει τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων να συνειδητοποιήσουν τον κρίσιμο ρόλο τους στην εξασφάλιση των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, επιτρέποντας την «ασφαλή» εμπειρία των ρίσκων στην Ασφάλεια Πληροφοριών, τα είδη των διαθέσιμων αντίμετρων και τις περιπτώσεις στις οποίες αυτά είναι κατάλληλα, και τυχόν περιορισμούς που μπορούν να επιβληθούν.
 • να επεκτείνει και να εδραιώσει την υπάρχουσα γνώση για την Ασφάλεια Πληροφοριών σε φοιτητές Πληροφορικής και Καθηγητές Πανεπιστημίου / Κολεγίου διαφόρων ειδικοτήτων.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τελικών χρηστών και να υποστηρίξει την δια βίου μάθηση, οι στόχοι του προγράμματος V-ALERT περιλαμβάνουν:

 • τη δημιουργία ενός on-line, επεκτάσιμου, και πολυγλωσσικού τρισδιάστατου μαθησιακού εικονικού περιβάλλοντος τρισδιάστατης για πολλούς χρήστες, που θα προσομοιώνει πραγματικές απειλές Ασφάλειας Πληροφοριών, εκθέτοντας τους χρήστες σε πιθανούς κινδύνους, αλλά «με ασφάλεια».
 • την ανάπτυξη πολλαπλών προσομοιώσεων απειλών Ασφάλειας Πληροφοριών με βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης και με στόχο την υψηλότερη εμπλοκή των εκπαιδευομένων.
 • την ενσωμάτωση αλγορίθμων σύστασης για την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες των συμμετεχόντων, ενώ θα παρέχεται εξατομικευμένη βοήθεια στους χρήστες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους μέσα στον τρισδιάστατο κόσμο.
 • τον καθορισμό συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας σε αυτόν τον τομέα, ως κύριο στόχο της τελικής επικύρωσης του έργου.
 • τη σύσταση της βάσης και των υποδομών για τη βιωσιμότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και την επεκτασιμότητα του, ώστε να συμπεριληφθούν μελλοντικά περισσότερα σενάρια απειλών και άλλες γλώσσες.

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου V-ALERT περιλαμβάνουν:

 • τον εννοιολογικό σχεδιασμό σεναρίων σχετικών με τις απειλές της Ασφάλειας Πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας-στόχου
 • τον προσαρμόσιμο on-line τρισδιάστατο εικονικό κόσμο που θα σχεδιαστεί για να υλοποιήσει καλύτερα τα παραπάνω σενάρια μέσα από μαθησιακές δραστηριότητες και προσομοιώσεις που θα προκαλούν υψηλή εμπλοκή του χρήστη
 • υποστηρικτική τεκμηρίωση και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Ασφάλεια των Πληροφοριών για τους τελικούς χρήστες
 • εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση του τρισδιάστατου εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος και την πιλοτική εφαρμογή αυτού του περιβάλλοντος σε κάθε χώρα-εταίρο