Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

Η διασυνοριακή κοινοπραξία του V-ALERT με έξι ευρωπαϊκούς οργανισμούς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνεργατών που θα μεταφέρουν τη γνώση και τις εμπειρίες τους από τη μία χώρα στην άλλη. Το έργο V-ALERT συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ απαντά ταυτόχρονα σε δύο ευρωπαϊκές προτεραιότητες: 2008: Διαπολιτισμικός Διάλογος και 2009: Δημιουργικότητα και Καινοτομία.

Η κοινοπραξία V-ALERT προτίθεται να δημιουργήσει ένα πρακτικό και καινοτόμο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης με σαφή προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ε & Τ κοινότητα συνολικά. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου V-ALERT θα βοηθήσει στην προώθηση ενός νέου οράματος για την υποβοηθούμενη, μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μάθηση ενσωματωμένη σε μακροπρόθεσμους εκπαιδευτικούς στόχους και σε στρατηγικές διά βίου μάθησης. Το έργο V-ALERT βασίζεται σε μια καινοτόμο ιδέα που θα αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές και υπηρεσίες, έχοντας την δυνατότητα να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γνώση σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης. Επιπλέον, λόγω το ευρέως φάσματος των τελικών χρηστών, η υλοποίηση του τρισδιάστατου μαθησιακού εικονικού περιβάλλοντος του έργου V-ALERT θα ενισχύσει ικανότητες όπως η ψηφιακή ικανότητα, ενώ θα συνδέσει τους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Το έργο V-ALERT έχει σαφές πολλαπλασιαστικό αποτελέσματα: οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από διάφορους τομείς και αυτό συμβάλλει στην προσαρμογή και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η αξιοποίηση της έννοιας ανοικτού κώδικα σε όλα τα αποτελέσματα και τις δομές καθιστά τα αποτελέσματα του έργου εκμεταλλεύσιμα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο.