Όραμα

Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο είναι σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους για να υποστηρίξουν σημαίνοντες τομείς της καθημερινής τους ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα ρίσκα που εμπεριέχονται στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως εκ τούτου, όλοι οι χρήστες των ΤΠΕ, ανεξάρτητα από την ηλικία και τις δεξιότητές τους, πρέπει να γνωρίζουν τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας των δεδομένων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ληφθεί μέτρα για την προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τα οποία έχουν ως στόχο αφενός την τροποποίηση της αντίληψης των ατόμων σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και αφετέρου την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών ασφάλειας μέσα από εκπαίδευση και καλές πρακτικές.

Το όραμα του έργου V-ALERT είναι να παρέχει σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και σε χρήστες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαφόρων ηλικιών και τεχνογνωσίας, ένα προσιτό και καινοτόμο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που θα διευκολύνει την «εμβύθιση» του χρήστη στο μαθησιακό περιεχόμενο και θα υποστηρίζει τη δια βίου βιωματική μάθηση καθώς και την σε βάθος κατανόηση των αρχών της Ασφάλειας Πληροφοριών και των σχετικών προστατευτικών μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, το οραματιζόμενο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι ένας προσαρμοζόμενος, πολυγλωσσικός τρισδιάστατος εικονικός κόσμος που θα προσομοιώνει πραγματικά σενάρια απειλών ασφάλειας, παραδείγματα και αντίμετρα, επιτρέποντας στις διάφορες ομάδες χρηστών να βιώσουν τα ρίσκα και να τα αντιμετωπίσουν συνδυάζοντας κριτική ικανότητα, γνώσεις και, ενίοτε, συνεργασία . Ο εικονικός κόσμος θα προσφέρει εξατομικευμένες συστάσεις για να βοηθήσει τους χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις τρισδιάστατες προσομοιώσεις, διευκολύνοντας αλλά και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της μάθησης.