Hellenic Open University

helenic-open-university

Hellenic Open University (HOU) je jedini grčki državni univerzitet koji obezbeđuje mogućnost studiranja na daljinu i na diplomskim i postdiplomskim studijama. HOU sačinjavaju četiri fakulteta: nauka&tehnologija, humanističke nauke, društvene nauke i primenjena umetnost, sa 6 programa na osnovnim i 26 na master studijama, koje trenutno pohađa 30000 studenata. HOU je pionir novih edukativnih metoda koje su zasnovane na principu učenja na daljinu i u svom programu nudi inovativne programe studija, uz mogućnost pohađanja diplomskih i postdiplomskih studija za šire društvene slojeve, što otvara mogućnosti za stalno obrazovanje i celoživotno učenje za sve zainteresovane. Unapređenje naučnog znanja je omogućeno primenom metodologija učenja na daljinu koje su podržane od strane Informacionih i komunikacionih tehnologija uz proizvodnju odgovarajućih materijala.

Software Quality Research Group (SQRG) u okviru Hellenic Open University (quality.eap.gr) ima široko znanje u primenjenenim istraživanjima u oblasti procene i merenja kvaliteta programske podrške, koristeći PLE i Analitiku učenja. Pored toga, SQRG je specijalizovan u razvoju Web 2.0 e-okruženja za učenje, masivnih online kurseva otvorenog tipa (MOOCs) i alata proširene stvarnosti, kao i virtuelnih okruženja koji uključuju 3D virtuelni svet koji primenjuju princip aktivnog i iskustvenog učenja o temama kojima je nemoguće, ili kojima se nije sigurno baviti uz pomoć konvencionalnih metoda učenja. Software Quality Research Group se sastoji iz 15 aktivnih članova i mnogo saradnika, uključujući studente na diplomskim i postdiplomskim studijama i istraživače iz oblasti Interakcije čoveka i računara, e-učenja, proširene stvarnosti i 3D virtuelnih okruženja.

HOU je aplikant i koordinirajuća organizacija V-Alert projekta i biće odgovorna za sledeće zadatke:

  • Rukovođenje projektom
  • Dizajniranje i razvoj 3D sveta virtuelnog okruženja za učenje (VWLE) (alfa i finalna verzija)
  • Testiranje i formativna evaluacija 3D VWLE alfa verzije
  • Izvođenje određenog broja implementacija pilot sesija

Website