Univerzitet na Kipru

ucy logoUNIVERZITET NA KIPRU (UCY) u V-Alert projektu predstavlja laboratorija Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT). SEIT laboratorija poseduje značajnu ekspertizu u praktičnoj primeni IKT-a u oblastima kao što su e- i m-učenje, kao i u drugim oblastima koje su u direktnoj vezi sa stručnim obukama i celoživotnim učenjem, što predstavlja dobru osnovu za obavljanje analize i  izradu specifikacije okruženja za učenje. SEIT laboratorija takođe izvodi i bitna istraživanja u oblastima kontekst-osetljivog računarstva, konekst-osetljivog sistema preporučivanja i alata za podršku kreativnosti i upotrebiće svoju stručnost i iskustvo u razvojnoj fazi sveta virtuelnog okruženja, doprinoseći razvoju preporuka koje su konteksno orijentisane i mehanizama adaptacije namenjenih personalizaciji 3D virtuelnog okruženja i procedura učenja.

The University of Cyprus website

SEIT Lab