Ciljevi i zadaci

U kontekstu V-ALERT projekta, IKT se ne koristi kao sredstvo za motivaciju ili podršku učesnicima u unapređivanju njihovih obrazovnih dostignuća, već se koristi kako bi se naglasio značaj bezbednosti informacija vezanih za prirodu i stvarnu upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija.

Osnovni zadatak projekta je da podstakne sve ciljne grupe krajnjih korisnika u razvijanju novog mentaliteta i kulture vezanih za bezbedno korišćenje računara. Tačnije, ciljevi V-ALERT projekta su da:

  • Stvaranje višejezičnog, onlajn 3D virtuelnog sveta, namenjenog velikom broju korisnika, koji predstavlja alat za učenje u kome se, u sigurnom okruženju, simuliraju pretnje po bezbednost informacija na mreži iz stvarnog sveta.
  • Razvijanje većeg broja simulacija pretnji po bezbednost informacija, zasnovanih na principu učenja na osnovu iskustva, sa ciljem da povećaju lična motivisanost i aktivno učešće učenika.
  • Primena algoritama preporuke za prilagođavanje konteksta potrebama krajnjih korisnika uz obezbeđenu personalizovanu pomoć svakom pojedincu tokom njegovog istraživanja virtuelnog sveta.
  • Postavljanje konkretnih istraživačkih pitanja u ovom području istraživanja, kao jednog od osnovnih ciljeva u završnoj validaciji projekta.
  • Postavljanje osnove i infrastrukture za održivost virtuelnog okruženja, uz mogućnost njegovog proširenja koje će uključiti nove scenarije bezbednosnih pretnji u okviru multijezičke platforme.

Očekivani rezultati projekta V-ALERT uključuju:

  • Konceptualni dizajn scenarija pretnji po bezbednost informacija imajući u vidu potrebe svake ciljne grupe.
  • Prilagodiv onlajn 3D virtuelni svet osmišljen tako da se najbolje primene razvijeni scenariji kroz proces uključivanja u virtuelni svet i simulacije stvarnih pretnji.
  • Dostupnu dokumentaciju i neophodni obrazovni materijal o bezbednosti informacija namenjen krajnjim korisnicima.
  • Izveštaje o formativnoj evaluaciji okruženja virtuelnog sveta za učenje i pilot implementacije ovog okruženja u svakoj od zemalja partnera.